Pieteikties šeit
Aizbildņu mācību programma

Apmācību programma aizbildņiem izstrādāta, lai sniegtu zināšanas un padziļinātu izpratni par aizbildnībā esoša bērna vajadzībām, gan arī nodrošinātu aizbildnim nepieciešamo atbalstu un gūto prasmju praktisku pielietojumu.

Mācību programmas mērķis: Sniegt aizbildņiem padziļinātāku izpratni par aizbildnībā esošo bērnu vajadzībām, uz bērna vajadzībām vērstu aprūpes nodrošināšanu, kā arī veicināt to, ka aizbildņi sekmīgāk spēj realizēt bērna tiesību un interešu pārstāvību laika periodā, kamēr bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā arī sniegt atbalstu aizbildņiem ārpusģimenes aprūpē esošā bērna sagatavošanai patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas.

Mācību programmas mērķauditorija: aizbildņi – gan bērna radinieki, gan personas, kuras nav bērna radinieki.

Mācību programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt to, ka tiek apmierinātas aizbildņu ģimenēs augošo bērnu vajadzības pēc aprūpes, aizsardzības, attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, kultūras identitātes saglabāšanas un patstāvīguma;
  2. Sekmēt aizbildņu stipro pušu un resursu apzināšanos, gūto zināšanu un prasmju praktisku pielietojumu;
  3. Veicināt dalībnieku mijiedarbību, dalīšanos pieredzē un savstarpēju atbalsta sniegšanu.

Plānotais programmas rezultāts:

  • izpratne par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • izpratne par pozitīvu disciplinēšanu, tās mērķiem un disciplinēšanas paņēmieniem, kas palīdz veicināt bērnu pozitīvu uzvedību.
  • izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbilstošas mūžilgas attiecības;
  • izpratne par bērna tiesībām un aizbildnības tiesiskajiem aspektiem;
  • izpratne par aizbildņa stipro pušu un vajadzību apzināšanos.

Mācību programmas ilgums un forma: 56 akadēmiskās stundas, kombinētā (klātienē un attālināti)

Mācību programmas metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, pieredzes apzināšanas aktivitātes, gadījumu analīze, refleksijas, lomu spēles, asociatīvās aktivitātes, videomateriālu vai mācību filmu demonstrēšana, grupu diskusijas, darbs grupās, darbs pāros, patstāvīga materiālu apguve, mājas uzdevumi. Mācību metodika ir vērsta uz to, lai mācību procesā dalībnieki izprastu bērna vajadzības un attīstītu aizbildnībā esoša bērna aprūpei un audzināšanai nepieciešamās kompetences.