Pieteikties šeit
Aizbildņu mācību programma

Lai palīdzētu aizbildņiem pieņemt bērnu ar viņa plusiem un mīnusiem, Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs ir izstrādājis aizbildņu mācību programmu:”Aizbildņu mācību programma.”

Apmācību programma aizbildņiem izstrādāta, lai sniegtu zināšanas un padziļinātu izpratni par aizbildnībā esoša bērna vajadzībām, gan arī nodrošinātu aizbildnim nepieciešamo atbalstu un gūto prasmju praktisku pielietojumu.

Mācību programmas mērķis: sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas potenciālajiem audžuvecākiem nepieciešamas efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Mācību programmas mērķauditorija: aizbildņi – gan bērna radinieki, gan personas, kuras nav bērna radinieki.

Mācību programmas uzdevumi:

  1. Nodrošināt to, ka tiek apmierinātas aizbildņu ģimenēs augošo bērnu vajadzības pēc aprūpes, aizsardzības, attīstībai labvēlīgiem apstākļiem, kultūras identitātes saglabāšanas un patstāvīguma;
  2. Sekmēt aizbildņu stipro pušu un resursu apzināšanos, gūto zināšanu un prasmju praktisko pielietojumu;
  3. Veicināt dalībnieku mijiedarbību, dalīšanos pieredzē un savstarpēju atbalsta sniegšanu.

Plānotais programmas rezultāts:

  • izpratne par bērna fiziskajām un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • izpratne par pozitīvu disciplinēšananu, tās mērķiem un disciplinēšanas paņēmieniem, kas palīdz veicināt bērnu pozitīvu uzvedību;
  • izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbilstošas mūžilgas attiecības;
  • izpratne par bērna tiesībām un aizbildnības tiesiskajiem aspektiem;
  • izpratne par aizbildņa stipro pušu un vajadzību apzināšanos.

Mācību programmas ilgums:

  • 64 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības) un tās iedalās vairākos moduļos. Moduļu princips nodrošina elastību mācību programmas organizēšanai atkarībā no pieejamajiem resursiem un mērķa grupas vajadzībām. Mācību programmu var apgūt gan kā vienotu 64 akadēmisko stundu programmu, gan apgūt katru moduli atsevišķi vai kombinēt moduļus, atkarībā no mērķa grupas vajadzībām.

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00