Aicinājums pieteikties psihologa vadītu lekciju cikliem

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumos “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Septembrī tiks uzsākti divi lekciju cikli:

 1. Jaunajiem vecākiem – vecāku lomas stiprināšana, attiecības ar bērniem – riski un risinājumi. Lekciju laikā tiks stiprinātas dalībnieku zināšanas par ģimenes lomu, mērķiem un uzdevumiem, izskaidrotas raksturīgākās vecumposmu īpatnības un sniegta informācija par bērna vajadzību apmierināšanas/neapmierināšanas ietekmi uz turpmāko bērna attīstību, par pozitīvās disciplinēšanas metodēm un to ietekmi uz bērna personības attīstību, kā arī tiks veidots priekšstats par laulības ilglaicīgumu un partnerattiecībām ģimenē. Mācību programmas īstenošanā akcentējama atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Pirmā lekcija notiks 22.septembrī no plkst.17.00 – 20.00.
 2. Iedzīvotājiem, kuriem ikdienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas (līdzatkarības profilakse). Lekciju laikā tiks runāts par dažādu atkarību problēmām mūsdienu sabiedrībā; par personības attīstību un attiecību veidošanu, par to, kas ir neveselīgas attiecības, kas ir līdzatkarība, kādi ir līdzatkarības modeļi,  kāda ir līdzatkarības attīstības līkne; kā samazinot rūpes par citiem, atgūt pašapziņu un prieku par attiecībām, veselīga dzīvesveida pieņemšana atkarību un līdzatkarības gadījumā; kādi ir būtiskākie atkarību/līdzatkarību veidošanās mehānismi; kā atkarības un līdzatkarības ietekmē bērnu audzināšanu un ģimeni; izdegšana, tās profilakse un garīgās veselības higiēna līdzatkarības gadījumā. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas.  Pirmā lekcija notiks 23.septembrī no plkst.17.00 – 20.00.

Pasākumu laikā izmantotās mācību metodes – lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, refleksijas, videomateriālu vai mācību filmu demonstrēšana, individuālais un grupu darbs, mājas uzdevumi, pastāvīga izdales materiālu apguve. Mācību metodika ir vērsta uz to, lai mācību procesā dalībnieki attīstītu apzināšanos (dalībnieki pēc gūtās informācijas apzinās, kāpēc kaut ko ir svarīgi apgūt), zināšanas (spēja zināšanas apvienot ar novēroto rīcību, praksē piedzīvoto situāciju izpratni (zina, kā kaut ko izdarīt) un prasmes (spēj un prot pielietot gūtās zināšanas dzīvē).

Lekcijas tiks organizētas attālināti  (ZOOM platformā) un klātienē (Rīgas iela 150, Jēkabpils). Lai mācību procesā tiktu īstenota atbalsta komponente un notiktu grupas dalībnieku savstarpēja mijiedarbība, vēlamais dalībnieku skaits grupā ir 10 – 15 dalībnieki.

Pieteikšanās un sīkāka informācija:

E-pasts domusbiedriba@gmail.lv

Tālruņa nr. 22312018

Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības DOMUS klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” 2021.gada augusta mēnesī organizēja divas bērnu un jauniešu dienas nometnes valsts finansētās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību.

Nometne “Dzīvesprieks” norisinājās no 16.augusta līdz 20.augustam un tajā piedalījās 28 Jēkabpils novada bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem, bet no 23.augusta līdz 27.augustam nometnē “Mans pirmais solis uz…” piedalījās 28 jaunieši no 12 līdz 18 gadiem.  

Nometnes tika organizētas ar mērķi sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveidē; pilnveidot bērnu un jauniešu akadēmiskās zināšanas Latvijas un Jēkabpils pilsētas vēsturē,  zināšanas ekoloģiskās kultūras veidošanā, attīstīt bērnu un jauniešu ķermeņa kustību spējas izmantojot dažādu stilu dejas, tām atbilstošus paņēmienus un vingrinājumus.

Izzinošas, atraktīvas dienas nometnes laikā bērni un jaunieši  lietderīgi pavadīja skolas brīvdienas – piedalījās atpūtas un sporta un deju aktivitātēs, radošajās darbnīcās, izzināja Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī atraktīvā veidā atsvaidzinās zināšanas, kas būs nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas.

Nometņu un radošo nodarbību vadītāja Ina Gelecka  bērniem iemācīja veidot sienas dekorus no pašcietējošā polimērmāla un gleznot dažādās tehnikās, kas veicināja bērnu radošo domāšanu un krāsu uztveri. Jauniešiem lielu prieku un gandarījumu sagādāja T-kreklu apdruka sietspiedes tehnikā, un iegūtās prasmes jaunieši varēs attīstīt arī turpmāk un, varbūt, nākotnē tās pielietot uzņēmējdarbībā. 

Interešu izglītības pedagoģe Ilona Rimeiķe interesantā un atraktīvā veidā organizēja sporta aktivitātes pilsētvidē, kā arī pārgājienu laikā stāstīja bērniem un jauniešiem par mūsu pilsētas un valsts vēsturi, sniedza zināšanas par dabu, tās likumsakarībām, estētisko un ētisko jūtu audzināšanu, akcentējot dalībnieku uzmanību uz dabas saglabāšanu un aizsardzību. Ļoti interesanta bija bērnu darbošanās Sēļu sētā, Kena parkā, kā arī ekskursija uz uzņēmumu “Sedumi”, kur jauniešiem bija iespēja ne tikai iepazīt augu audzēšanas metodes, bet arī saņemt dāvanā savu ziedu puķu podā un to izkrāsot (fotoattēlā).

Sociālais mentors un koučinga speciālists Olita Spēka uzdrošināja bērnus un jauniešus apzināt savas spējas, darboties komandā un pilnveidot sociāli emocionālās prasmes, palīdzēja risināt saskarsmes un komunikācijas problēmas. Ļoti interesanta un dažādiem notikumiem bagāta izvērtās ekskursija uz Jēkabpils Galveno bibliotēku, kur bērniem bija iespēja apskatīt izstādi, uzzināt vairāk par Jēkabpils pilsētu, kā arī atraktīvi darboties. Bērniem bija iespēja apmeklēt izstādi Jēkabpils Mākslas skolā un iepazīties ar skolas piedāvātām izglītības programmām.

Lai arī katrā nometnē bērni un jaunieši pavadīja tikai piecas dienas, prasmīgas deju treneres Evijas Paslauskas vadībā nometnes dalībnieki apguva Hip-hop dejas pamatus un pat iestudēja dejas, ko videosveicienā nodemonstrēja saviem vecākiem. Deja palīdzēja bērniem atraisīties un attīstīt ķermeņa kustību spējas.

Katrā nometnē tās organizātoriem un pedagogiem palīdzēja divi brīvprātīgie jaunieši, kas veicināja brīvprātīgā darba attīstību Jēkabpils novadā. Viena no brīvprātīgām jaunietiem Daniela Jansone (fotoattēlā) stāsta:  “Darbojoties nometnē, es atraktīvi un radoši pavadīju laiku, uzzināju daudz interesanta, kā arī guvu praktiskās iemaņas un zināšanas darbā ar bērniem. Iegūtās prasmes man noteikti noderēs turpmākajā dzīvē, jo vēlos arī turpmāk strādāt ar bērniem”.

Nometņu laikā psihosociālu atbalstu bērniem un jauniešiem sniedza klīniskā un veselības psiholoģe Nadežda Balode. Viņa norāda, ka labs pedagogu darbs – vienkāršas pedagoģiskās pieejas ļāva viegli un ātri radīt saturu un ieinteresēt nometnes dalībniekus.

Lai veidotu kontaktu ar bērniem, jau pirmajā dienā tika piedāvāta aktivitāte “Ledus laušanas spēles”, kas labvēlīgi iespaidoja mikroklimatu nometnē. Kopā darbojoties, tika veikta arī neliela sociālpsiholoģiska izpēte, lai nodrošināti pozitīvu vides veidošanos, kā arī tika veikta dalībnieku un viņu vecāku anketēšana, lai izvērtētu nometnes nodarbību pozitīvu ietekmi uz bērnu attīstību. Psiholoģe novēroja, ka dažiem bērniem sagādā grūtības izteikties un paust savu viedokli, tāpēc nometnes laikā tika rosinātas diskusijas starp pedagogiem un bērniem. Mikroklimats nometnēs bija draudzīgs un labvēlīgs. Bērni labprāt sadarbojās un palīdzēja viens otram, bērni guva prieku un gandarījumu no kopā pavadītā laika, tomēr bija jūtamas arī pandēmijas izolācijas un klātienes skolas neesamības izraisītās sekas. Kopumā bērni bija atklāti, gatavi kontaktiem, spējīgi pielāgoties, kā arī vērojamas izteiktas rūpes pret apkārtējiem, domāšanas nozīmīgums, tieksme būt neatkarīgam, un laba realitātes izpratne. Psiholoģes novēlējums vecākiem – mudiniet bērnus, lai, analizējot argumentus, viņi atšķir jēdzienus daži un visi! Pastāstiet bērniem, lai bērni atzīst, ja viņi kaut ko nezina, lai nesteidzas ar secinājumu, ja nepietiek pierādījumu! Pieņemt bērnu nozīmē viņu mīlēt ne skaistuma, ne gudrības, ne čakluma, ne īpašu spēju dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka viņš ir! Ļaujiet bērnam piedzīvot savas nepareizās rīcības vai bezdarbības sekas (saprāta robežās). Tā viņš gūs pieredzi un attīstīs sevī atbildību! Cilvēka dzīve nav iedomājama bez emocijām un jūtām. Mēs nevaram iztikt bez priekiem, ciešanām, dusmām, bez mīlestības un naida. Ir noskaidrots, ka cilvēkam ir pastāvīga vajadzība pēc pārdzīvojumiem un emocionālas piesātinātības. Svarīgs ir arī nosacījums: lai būtu emocionāla piesātinātība, nepieciešami ne tikai pozitīvie pārdzīvojumi, bet arī negatīvie – ciešanas, neapmierinātība.

Nometnes organizatori un dalībnieki izsaka pateicību Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem  – Jēkabpils Izglītības pārvaldei, Jēkabpils Vēstures muzejam un Sēļu sētai, Jēkabpils 2.vidusskolai, Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai, Jēkabpils Mākslas skolai, kā arī uzņēmuma “Sedumi” atsaucīgajam kolektīvam.

Uz tikšanos nākamā gada nometnēs!

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”.

Lekciju tēma – “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”

Mērķis – stiprināt dalībnieku zināšanas un prasmes stresa vadībā. Lekciju cikla īstenošanā tiks akcentēta atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums.

Lekciju ciklā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

 • Veselības izpratne mūsdienu sabiedrībā. Psihiskās veselības nozīme un
  veselību ietekmējošie faktori.
 • Stresa mazināšanas tehnikas. Atbalsta
  profesijās strādājošo stress.
 • Izdegšana, tās profilakse un garīgās
  veselības higiēna.
 • Psiholoģiskā palīdzība hronisku, dzīvību apdraudošu
  un nespēju izraisošu slimību gadījumā. Psihosociālā atbalsta veidi,
  modeļi un nepieciešamība. Partnerattiecības kā psihosociālā atbalsta
  veids.
 • Psiholoģiskās krīzes jēdziens, veidi un izpausmes. Psihologa
  iespējamā palīdzība komunikācijas pilnveidošanai – ārsts, pacients,
  tuvinieki.
 • Stresa jēdziens un tā attīstība. Stresa fizioloģiskais
  pamats. Slimnieku un tuvinieku vajadzības.
 • Aprūpes meklēšanas dziņa. Emociju lipīgums un stress.

Lekciju cikls “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties atbalsta profesijās (cilvēks – cilvēkam profesijās) strādājošos, invalīdus, invalīdu tuviniekus, onkoloģiskos slimniekus un viņu tuviniekus”.

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas tiek plānotas šī gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. Pirmā lekcija notiks 30.03.2021. laikā no plkst. 17.00-20.00 ZOOM platformā.

Pieteikšanās e-pastā domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018.

Darbību uzsāk Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs

Labklājības ministrija ir atbalstījusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “ DOMUS” ieceri un, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes atbalstam, kopš 2020.gada septembra mēneša audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi var saņemt bezmaksas psihosociālo atbalstu arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 28443516, vai rakstot e-pastu: acrezekne@gmail.com

Piesakies apmācībām Jēkabpilī un Rēzeknē

 • Ikgadējās 8 stundu apmācības audžuģimenēm
 • Jauno audžuģimeņu apmācības
 • Specializēto audžuģimeņu apmācības
 • Adoptētāju apmācības
 • Aizbildņu 9 moduļi apmācības programma
 • Ģimenes asistentu 24 stundu apmācības programma

Pieteikties var aizpildot pieteikuma formu zemāk

Pieteikties

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00