Sniedz atbalstu un apmācības audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm.

  • Nodrošina mācības atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas saskaņotai audžuģimenes mācību programmai (teorētiskās zināšanas vismaz 50 akadēmisko stundu apjomā un prakse vismaz 16 akadēmisko stundu apjomā) un specializētās audžuģimenes mācību programmai (vismaz 24 akadēmisko stundu apjomā);
  • Sagatavo un iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
  • Sniedz atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna individuālā attīstības plāna izstrādāšanā un īstenošanā;
  • Nodrošina ikgadējās (vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā) zināšanu pilnveides mācības, kas ir atbilstošas audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, Atbalsta centra speciālistu izstrādātajam un ar audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni saskaņotajam audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānam;
  • Sniedz informāciju audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bāriņtiesai sniegtās informācijas saturu par ģimeni, tai skaitā tajā ievietoto bērnu;
  • Sniedz psihologa, sociālā darbinieka, jurista un nepieciešamības gadījumā citu Atbalsta centra pieaicinātu speciālistu atbalstu audžuģimenei, specializētajai audžuģimenei, kā arī ģimenē ievietotajam bērnam, pamatojoties uz bērna individuālā attīstības plānā norādīto informāciju un audžuģimenes izteikto nepieciešamību pēc atbalsta;
  • Nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
  • Ja audžuģimene iegūst specializētās audžuģimenes statusu, Atbalsta centrs noslēdz ar specializētu audžuģimeni līgumu par atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizējas mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu.

Ja arī Tu vēlies sniegt ģimenes siltumu bez vecāku gādības palikušajam bērnam, raksti mums: domusbiedriba@gmail.com