ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/012 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros. „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros organizē un lekciju vadīs Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” psiholoģe Nadežda Balode tiešsaistes platformā ZOOM, 2021. gada 15. aprīlī, –  “Lekcija pusaudžiem un jauniešiem par atkarībām un to ietekmi uz veselību”.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas norisināsies 2021. gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, no 2020. gada 17. augusta līdz 21. augustam organizēja izglītojošu un atraktīvu vasaras dienas nometni “Krāsaini sapņi” bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem no aizbildņu ģimenēm.
Lasīt vairāk.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 Altum granta līgums darbības programmas “ Izaugsmes un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums “ Atbalsts sociālajai uzņemējdarbībai”.

Projektā Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, kura ietvaros tiek veidotas subsidētās darba vietas ilgstošiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti, iesaistot darba tirgū sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projektā „Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” Nr.S-SIF-2018-5 ietvaros sniedz jurista un psihologa konsultācijas Viduslatvijas reģiona iedzīvotājiem.

“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem – probācijas klientiem un ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes locekļiem” (identifikācijas Nr. IeVP 2019/3/ESF).

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrība un darba tirgū” (identifikācijas Nr. IeVP 2019/3/ESF).

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē” (Nr.9.2.2.1/15/I/001) “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Zemgales reģionā”.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē” (Nr.9.2.2.1/15/I/001) “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma “Deinstitucionalizācija”.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/012 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”

Uzticības Tālrunis
27779902
Darba dienās
12:00 - 14:00