2022. gadā Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” speciālisti pēc Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas pasūtījuma izstrādāja “Vadlīnijām izglītības iestādēm valsts un pašvaldību resursu atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem ar sociālās uzvedības novirzēm un atkarības problēmām efektīvā izmantošanā”. Vadlīniju mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu informētību un izpratni par nepieciešamajām darbībām, saskaroties ar bērniem un jauniešiem, kuriem novērojamas uzvedības problēmas vai atkarības, attiecīgi veicinot preventīvas darbības jau no izglītības iestāžu darbinieku puses. Vairāk informācijas: ŠEIT!

Projekts Nr. LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network” (Valued people).

2022. gada maijā-novembrī Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” speciālisti, pamatojoties uz Uzņēmuma līgumu Nr. DPPISD/2022/2.-2.1/99, nodrošināja apmācības Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” un Lietuvas Republikas Zarasai pašvaldības sociālā dienesta speciālistiem projekta Nr. LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people) ietvaros”.

Biedrība organizēja un īstenoja attālinātas tiešsaistes mācības atbilstoši iepriekš izstrādātajai mācību programmai “Sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidošana” ar mērķi paaugstināt pašvaldību (Daugavpils un Zarasai) sociālo dienestu un izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju un nevalstisko organizāciju speciālistu darba efektivitāti un profesionalitāti. Vairāk kā 90 dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas par tādām tēmām kā kopienu vadītie pakalpojumi, klientu personīgās iespējas, klientu sociālo vajadzību noteikšana, dažādu metožu pielietošana sociālajā darbā, sociālā darba speciālista pašmotivācijas prakse, komandas darbs, sociālā darba speciālista laika menedžments, rīcības stratēģija smagas darba slodzes situācijā, sociālā darba speciālista pašizaugsme, izdegšanas risku mazināšana, iekšējo resursu stiprināšana, paņēmieni psihiskās veselības saglabāšanai utt. Pēc mācību kursa apguves dalībnieki saņēma apliecinājumus,

 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” un Sabiedrības integrācijas fonds 27.04.2022. noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru biedrība sniedz sociālā mentora pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas uzturās Saulkrastu, Ādažu, Ropažu un Ogres novados. Sociālā mentora atbalsts tiek sniegts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projektā “Dažādības veicināšana” (projekta identifikācijas Nr. 9.1.4.4./16/I/001) un tiek finansēts no Eiropas Savienības.

Vairāk informācijas ŠEIT!

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas norisināsies 2021. gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” un Sabiedrības integrācijas fonds 27.04.2022. noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru biedrība sniedz sociālā mentora pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas uzturās Saulkrastu, Ādažu, Ropažu un Ogres novados. Sociālā mentora atbalsts tiek sniegts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projektā “Dažādības veicināšana” (projekta identifikācijas Nr. 9.1.4.4./16/I/001) un tiek finansēts no Eiropas Savienības.

Vairāk informācijas ŠEIT!

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas norisināsies 2021. gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. 

ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/012 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros. „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros organizē un lekciju vadīs Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” psiholoģe Nadežda Balode tiešsaistes platformā ZOOM, 2021. gada 15. aprīlī, –  “Lekcija pusaudžiem un jauniešiem par atkarībām un to ietekmi uz veselību”.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”. Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums – 3 stundas. Lekcijas norisināsies 2021. gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, no 2020. gada 17. augusta līdz 21. augustam organizēja izglītojošu un atraktīvu vasaras dienas nometni “Krāsaini sapņi” bērniem vecumā no 8 līdz 16 gadiem no aizbildņu ģimenēm.
Lasīt vairāk.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 Altum granta līgums darbības programmas “ Izaugsmes un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums “ Atbalsts sociālajai uzņemējdarbībai”.

Projektā Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”, kura ietvaros tiek veidotas subsidētās darba vietas ilgstošiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti, iesaistot darba tirgū sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projektā „Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” Nr.S-SIF-2018-5 ietvaros sniedz jurista un psihologa konsultācijas Viduslatvijas reģiona iedzīvotājiem.

“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” mērķis: darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību pie darba devēja.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Psihiskās veselības speciālistu konsultācijas bijušajiem ieslodzītajiem – probācijas klientiem un ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes locekļiem” (identifikācijas Nr. IeVP 2019/3/ESF).

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrība un darba tirgū” (identifikācijas Nr. IeVP 2019/3/ESF).

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē” (Nr.9.2.2.1/15/I/001) “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Zemgales reģionā”.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē” (Nr.9.2.2.1/15/I/001) “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma “Deinstitucionalizācija”.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/012 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” apvienībā ar Latvijas Universitāti, 2021.gada 8.novembrī noslēdza līgumu ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi par “Rokasgrāmatas un Semināra programmas izstrādi sociālajam darbam ar personām ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma” ESF projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros. 

Paredzamais izpildes laiks – 2022.gada 30.septembris.