DOMUS atbalsta centrs dibināta 2016.gadā. Biedrība apvieno dažādas jomas speciālistus, kuri atbilstoši biedrības statūtu mērķiem sniedz informatīvu, juridisku, psihoemocionālu atbalstu dažādām sabiedrības grupām, rūpējoties par viņu tiesību aizsardzību, izglītošanu un iekļaušanos sabiedrībā. Mūsu speciālisti sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai sniegtu Jums atbalstu un palīdzētu dažādās dzīves situācijās.

Biedrība darbojas vairākos virzienos, tajā skaitā:
Biedrības struktūrvienība DOMUS atbalsta centrs sniedz atbalstu un apmācības audžuģimenēm, specializētām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Biedrības dibinātais sociālais uzņēmums SIA „DOMUS ATBALSTS” sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (psihologa, logopēda, audiologopēda, fizioterapeita, u.c. speciālistu pakalpojumi).

 “DOMUS”  atbalsta centra

STATŪTI

 APSTIPRINĀTI ar

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS”

biedru sapulces 2019.gada 13.aprīļa  lēmumu

 (protokols Nr.2019/2)

 1. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir: Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” (turpmāk – Biedrība). 

 1. Biedrības mērķi

Biedrības mērķi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, un proti:

 • Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, tajā skaitā:
  • bērnu tiesību aizsardzība, profesionālas atbalsta sistēmas izveidošana un starpinstitucionāla sadarbība, sniedzot atbalstu ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • sabiedrības izglītošana tiesību aizsardzības jautājumos;
  • noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu– sieviešu, bērnu, invalīdu un citu interešu aizstāvība;
  • starptautiskas sadarbības veidošana personu tiesību aizstāvībai un nacionālās identitātes nostiprināšanai;
  • pilsoniskas, demokrātiskas, tiesiskas sabiedrības veidošana;
  • Latvijas iedzīvotāju interešu pilnīgākas pārstāvības veicināšana, iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana;
 • Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana:
  • sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm un bērniem, veicinot bērnu ģimenes un ārpusģimenes aprūpi, profesionālās atbalsta sistēmas izveidošana un īstenošana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • sociālās palīdzības un krīzes centra pakalpojumu sniegšana krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošinot sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai; konsultācijas, juridisku un psiholoģisku palīdzību personām, kas nonākušas krīzes situācijā;
  • atbalsts personām ar invaliditāti, tajā skaitā personām ar redzes invaliditāti, personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam; bezdarbniekiem, un citiem sociāli mazaizsargāto personu grupas personām;
  • personu ar invaliditāti, tajā skaitā personu ar redzes invaliditāti, integrācija sabiedrībā, darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošana;
  • sociālās uzņēmējdarbības attīstība, lai sniegtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām, tajā skaitā personām ar invaliditāti un redzes invaliditāti, kā arī lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.
 • Labdarības pasākumu organizēšana un ziedojumu vākšana sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju atbalstam, ārpusģimenes aprūpes atbalstam, personu ar invaliditāti atbalstam.
 1. Biedrības uzdevumi savu mērķu sasniegšanai:
  • Sniedz sociālu un psiholoģisku palīdzību un atbalstu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem,  personām ar invaliditāti, tajā skaitā personām ar redzes invaliditāti; sniedz speciālistu konsultācijas, organizē atbalsta grupas, organizē izglītojošus un informatīvus pasākumus – lekcijas, konferences, diskusijas un citus izglītojošus pasākumus par personu tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību;
  • konsultē audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes jautājumiem, veicina iedzīvotāju līdzdalību bērnu alternatīvās ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstībā;
  • sniedz krīzes centra pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām, tajā skaitā sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu; organizē individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;
  • uztur krīzes tālruni un uzticības tālruni, nodrošinot konsultācijas un psiholoģisku palīdzību, kā arī sniedzot informāciju par citām palīdzības saņemšanas iespējām;
  • veicina sociālā dialoga attīstību sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības nodrošināšanā;
  • publicē aktuālu informāciju interneta mājas lapā un sociālajos tīklos;
  • piedalās publiskajā diskusijā par tēmām, kas tieši vai netieši saistītas ar personu tiesību un interešu aizsardzību;
  • sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par tēmām, kas saistītas ar Biedrības darbības mērķi, uzdevumiem un darbībām;
  • sadarbojas ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, fondiem, kā arī ar citu valstu institūcijām un organizācijām, starptautiskajām organizācijām un to pārstāvniecībām Latvijā;
  • nodibina sociālo uzņēmumu un atbalsta tā darbību;
  • veic citus uzdevumus saskaņā ar Biedrības mērķiem.
 1. Biedrības darbības termiņš
  • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
  • Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
  • Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   • biedrs vairāk kā 1 (vienu) gadu nav nomaksājis biedra naudu;
   • biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
   • biedrs ar savu darbību vai bezdarbību kaitē biedrības sabiedriskajam tēlam.
  • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 1. Biedru tiesības un pienākumi
  • Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   • piedalīties Biedrības pārvaldē,
   • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
   • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
  • Biedrības biedru pienākumi:
   • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   • regulāri maksāt biedra naudu;
   • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
  • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 1. Biedrības struktūrvienības
  • Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 1. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  • Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
  • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30.maijam.
  • Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu uz viņa norādīto e-pasta adresi.
  • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 1. Izpildinstitūcija
  • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem.
  • Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
  • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
  • Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
  • Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, izņemot gadījumus, kad ar valdes locekli tiek noslēgts darba līgums par noteiktu amata pienākumu pildīšanu.
 1. Revīzijas institūcija
  • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz 1 (vienu) gadu.
  • Biedrības revīzijas komisija:
   • veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   • dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   • izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   • sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  • Revīzijas komisija veic revīziju vienu reizi gadā.
  • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
 1. Biedru nauda
  • Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 10,00 (desmit euro) apmērā līdz katra kārtējā gada 30.aprīlim.
 2. Biedrības darbības izbeigšana
  • Biedrības darbība tiek izbeigta:
   • ar kopsapulces lēmumu;
   • ar tiesas lēmumu;
   • citos likumdošanā paredzētos gadījumos un kārtībā.
  • Ja Biedrības darbības izbeigšana notiek saskaņā ar kopsapulces lēmumu:
   lemttiesīga Biedrības kopsapulce ieceļ organizācijas likvidatorus, kas lemj par kustamo, nekustāmo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes, lemj par atlikušā īpašuma nodošanu Biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.
  • Likvidatori atskaitās par ar Biedrības likvidāciju saistīto darbību, Biedrības augstākajai institūcijai – kopsapulcei.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS”

Valdes priekšsēdētāja Kristīne Ozola

Statūti apstiprināti Jēkabpilī, 2019.gada 13.aprīlī