Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “DOMUS Izglītība” ir Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS dibināta pieaugušo neformālās izglītības iestāde. Tās darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība pieaugušajiem.

Iestādes darbības mērķis ir veikt ārpus formālās izglītības organizētu personas interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību, organizējot personu daudzveidīgu izglītošanas procesu, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Iestādes uzdevumi ir šādi:

  • kvalitatīvi īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, kas saskaņotas ar dibinātāju;
  • nodrošināt izglītojamajiem kvalitatīvas zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot to konkurētspēju darba tirgū;
  • radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
  • sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.
  • aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;
  • pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

Iestāde īsteno valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestāde var īstenot citus izglītojošus pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.