Pieteikties šeit
Audžuģimeņu mācību programma

Programmas mērķis: sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas potenciālajiem audžuvecākiem nepieciešamas efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Mācību programmas mērķauditorija: potenciālie audžuvecāki.

Plānotais programmas rezultāts:

  • izpratne par bērna fiziskajām un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • spēja novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
  • izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
  • spēja darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijām bērna labklājības nodrošināšanai;
  • izpratne par pārejas procesu un spēja sagatavot bērnu pārejai citā aprūpes formā.

Mācību programmas ilgums:

  • 64 akadēmiskās stundas (teorētiskās un praktiskās nodarbības);
  • 16 akadēmiskās stundas (prakse – pieredze ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem).