Sociālās rehabilitācijas centrs ietver sociālo pakalpojumu pasākumu kopumu, kas vērstas uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Profesionāla sociāla darbinieka un rehabilitācijas speciālistu, tajā skaitā psihologa, logopēda, audiologopēda, fizioterapeita un citu speciālistu palīdzība dažādām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā:

  • ģimenēm ar bērniem;
  • personām ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem;
  • personām ar garīgā rakstura traucējumiem, kā arī personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām;
  • personām, kas cietušas no prettiesiskām darbībām;
  • krīzes situācijā nonākušām personām;
  • pensijas vecuma personām;
  • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem,
    audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Mūsu speciālistu komandas mērķi – stabilizēt pakalpojuma saņēmēja psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai; palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.