Absolvējusi Daugavpils Universitāti un ieguvusi Profesionālo maģistra grādu psiholoģijā

Psiholoģe piedāvā:

 • Individuāla konsultēšana – sesijā klients tiekas ar psihologu individuāli;
 • Ģimenes konsultēšana – konsultācijā piedalās viens vai vairāki ģimenes locekļi (piemēram, vecāks un bērns);
 • Grupu atbalsta nodarbības – nodarbības notiek grupā, psihologa pavadībā. Grupas tiek veidotas ņemot vērā klientu līdzīgas problēmas, mērķus un izvirzot uzdevumus;
 • Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Darbā ar bērniem:

 • Bērna kognitīvās, emocionālās, sociālās un uzvedības sfēras izpēte: Atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, u.c. institūcijām;
 • Konsultācijas vecākiem bērna audzināšanas jautājumos;
 • Bērnu un pusaudžu konsultēšana dažādu problēmu jautājumos (attiecību problēmas, piedzīvota vardarbība, uzvedības problēmas, emocionālas grūtības, u.c.).

Darbā ar pieaugušajiem:

 • Konsultēšana dažādu ikdienas problēmu jautājumos (šķiršanās, ilgstošas skumjas, bezcerība, trauksme, piedzīvota vardarbība, suicidālas domas, krīzes situācijas u.c. emocionāli pārdzīvojumi);
 • Kognitīvās, emocionālās, sociālās un kognitīvās sfēras izpēte un atzinuma par psiholoģiskās izpētes rezultātiem sagatavošana.

Darba pieredze:

 • no 01.09.2019. – DOMUS atbalsta centrs – psihologs, DOMUS atbalsta centra vadītāja (atbalsta grupu un citu grupu nodarbību vadīšana, atzinumu sniegšana, semināru un apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Labklājības ministrijas noslēgto16.10.2018. deleģēto uzdevumu veikšanas līgumu Nr. LM2018/24-1-04/37);
 • no 01.03.2019. – SIA “DOMUS ATBALSTS” psihologs (sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk. vardarbībā cietušajiem bērniem, bērniem ar FT, personām ar GRT, bijušajiem ieslodzītājiem, personām ar atkarībām u.c.).
 • 21.02.2019. – 31.08.2019. Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība DOMUS – psihologs (konsultāciju sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, atbalsta grupu vadīšana, atzinumu sniegšana, semināru vadīšana).
 • 2017.g. – 2019.g. – Preiļu novada Labklājības pārvalde– psihologs;
 • 2013.g. – 2014.g. – Aknīstes vidusskola – Izglītības psihologs;
 • 2012.g. – 2016.g. – Zasas vidusskola – Izglītības psihologs.

Papildus apmācības un pilnveide:

 • 2023.g. apliecība 23-09/I-IX, Psihologu specializētās 6 moduļu (120a/h) apmācības darbam ar bērniem, kas cietuši no seksuālās izmantošanas. Nodibinājums „Centrs Dardedze”.
 • 2023.g. apliecība Nr.260923-08, psihologa profesionālās kompetences pilnveides programma, “Krāsu ietekme uz uzvedību, ķermeņa valoda, zīmējumu un rokrakstu analīze”, 6 stundas, Pedagoģiskās meistarības skola.
 • 2023.g. apliecība Nr. PM-2023/94, neformālās izglītības programma “Autonomās nervu sistēmas regulācijas pielietošana psiholoģiskā konsultēšanā, akcentējot traumatiskās pieredzes pārstrādi – NO TEORIJAS UZ PRAKSI”, 4 stundas, Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija.
 • 2023.g. apliecība Nr. ES/05/2023/07, seminārs “Psihologa kompetences, veicot profesionālo darbību juridisko jautājumu risināšanā”, 4 stundas, Latvijas Psihologu biedrība.
 • 2023.g. sertifikāts Nr. 2023-200, seminārs “Ēšanas traucējumi”, 4 stundas, profesionālās izglītības centrs “Exploro mācību centrs”.
 • 2022.g. apliecība Nr.294, 13. ikgadējā starptautiskā konference “Kaitējoša seksuālā uzvedība – vai bērns var kaitēt bērnam? Kā saprast un palīdzēt”, 10 stundas, Nodibinājums „Centrs Dardedze”.
 • 2022.g. apliecība Nr. 105832, zināšanu pilnveides izglītības programma bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem, 24 stundas. LPMC.
 • 2022.g. 5.aprīlī, 7.aprīlī, 27.septembrī apliecība Nr.22-83/I-VII, pilotapmācības un supervīzijas psihologiem “Seminārs par kaitējošu seksuālo uzvedību”, 24 stundas, Nodibinājums „Centrs Dardedze”.
 • 2022.g. apliecība Nr. PM-2022/72, “Konflikti – mūsdienu realitāte. Psihologa skatījums.”, 4 stundas, Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija.
 • 2022.g.  Marts – maijs Apliecība Nr.MB/2022/026, “Disociatīvie traucējumi – rašanās, traucējumi, diagnostikas principi”, 19 stundas, Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego”.
 • 2022.g.  Apliecinājums, seminārs “Bērni karā”, 4 stundas, Valsts bērnu tiesību inspekcija.
 • 2022.g.  apliecinājums par semināru Nr.2022-108 “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022”, 6 stundas, biedrība “Skalbes”.
 • 2022.g.  apliecība Nr. 36/2022 “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, izglītojošs pasākums, 5 stundas, Embassy of Sweden, Rīga.
 • 2021.g.  apliecība Nr. 2021/3384 Sagatavošanās kurss studijām sociālā virziena doktora studiju programmām, 6 stundas, apmācību programma, RSU, Rīga.
 • 2021.g.  Apliecība Nr. IL/02/2021/101 “Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sastādīšana juridiskā kontekstā”, 2 stundas, seminārs, Latvijas Psihologu biedrība, Rīga.
 • 2021.g.  apliecinājums Nr. 440/2021 Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021, 8 stundas, seminārs, biedrība “Skalbes”.
 • 2021.g.  sertifikāts “Kā nerakstītie noteikumi ietekmē uzvedību darba vidē”, 3 stundas, seminārs, RSU, Rīga.
 • 2021.g.  sertifikāts “Baumošanas, aprunāšanas un favorītisma kultūra darba vidē”, 3 stundas, seminārs, RSU, Rīga.
 • 2021.g.  Apliecība Nr. MB/01/2021/098 “Darbs ar COVID 19 pandēmijas izraisītu nemieru un trauksmi” 4 stundas, seminārs, Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs, Rīga.
 • 2020.g.  apliecinājums, semināri “Grafoloģijas metodika personāla atlasē” 3 stundas un “Paraksti un to analizēšana” 2 stundas; PAC “Agenda”, Rīga.
 • 2020.g.  sertifikāts Nr. 2020/007-KB, “Kanisterapijas brīvprātīgais”; I.T. AKADĒMIJA SIA; Lubāna; 80 stundas
 • 2020.g. apliecība, profesionālās pilnveides programma; “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem”, 104 stundas, Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga.
 • 2020.g.  LPMC; apliecība Nr. 75098; “Komunikācijas īpatnības darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, 6 stundas.
 • 2020.g.  apliecinājums, konference “Rīkojies! Izvērtē! Maini! Mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes”, 12 stundas.
 • 2020.g.  Psihologa sertifikāts klīniskās un veselības psiholoģijas jomā Nr. 1300676 derīgs līdz 2027.gada 05.februārim, izsniegts Latvijas republikas psihologu sertifikācijas padome, Rīga.
 • 2019.g.  LPMC; apliecība Nr. 70383; “Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā. Profesionālās saskarsmes īpatnības darbā ar pusaudžiem”, 12 stundas.
 • 2019.g.  Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Tilts”; apliecība Nr. 2019/J-76; profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs psihologiem un atbalsta speciālistiem; “Speciālistu savstarpējā sadarbība, izdegšanas profilaksē un profesionālajā pilnveidē Psihologu likuma kontekstā”. 8 stundas.
 • 2019.g.  LPMC; apliecība Nr. 480-19; “Darbs ar agresīviem, manipuilatīviem klientiem. Agresijas izpausmes dažādu personības traucējumu kontekstā”, 8 stundas.
 • 2019.g.  LPMC; apliecība Nr. 420-19; “Saskarsme ar klientiem, kuriem ir garīgā atpalicība vai šizofrēnija”, 8 stundas.
 • 2019.g.  nodibinājums “Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs TILTS”, izglītības programma “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”, 24 stundas.
 • 2019.g. Psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijas jomā Nr. 1100402 derīgs līdz 2026.gada 13.martam, izsniegts Latvijas republikas psihologu sertifikācijas padome, Rīga.


  Atzinumi par psiholoģiskās izpētes rezultātiem tiek sagatavoti latviešu valodā.