Absolvējusi Daugavpils Universitāti un ieguvusi Profesionālo maģistra grādu psiholoģijā

Psiholoģe piedāvā:

 • Individuāla konsultēšana – sesijā klients tiekas ar psihologu individuāli;
 • Ģimenes konsultēšana – konsultācijā piedalās viens vai vairāki ģimenes locekļi (piemēram, vecāks un bērns);
 • Grupu atbalsta nodarbības – nodarbības notiek grupā, psihologa pavadībā. Grupas tiek veidotas ņemot vērā klientu līdzīgas problēmas, mērķus un izvirzot uzdevumus;
 • Psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana par psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Darbā ar bērniem:

 • Bērna kognitīvās, emocionālās, sociālās un uzvedības sfēras izpēte: Atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, u.c. institūcijām;
 • Konsultācijas vecākiem bērna audzināšanas jautājumos;
 • Bērnu un pusaudžu konsultēšana dažādu problēmu jautājumos (attiecību problēmas, piedzīvota vardarbība, uzvedības problēmas, emocionālas grūtības, u.c.).

Darbā ar pieaugušajiem:

 • Konsultēšana dažādu ikdienas problēmu jautājumos (šķiršanās, ilgstošas skumjas, bezcerība, trauksme, piedzīvota vardarbība, suicidālas domas, krīzes situācijas u.c. emocionāli pārdzīvojumi);
 • Kognitīvās, emocionālās, sociālās un kognitīvās sfēras izpēte un atzinuma par psiholoģiskās izpētes rezultātiem sagatavošana.

Darba pieredze:

 • 2018.g. – Jēkabpils Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” konsultāciju sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, atbalsta grupu vadīšana, atzinumu sniegšana, semināru vadīšana;
 • 2017.g. – 2019.g. – Preiļu novada Labklājības pārvalde– psihologs;
 • 2013.g. – 2014.g.- Aknīstes vidusskola – Izglītības psihologs;
 • 2015.g. – 2016.g. – Zasas vidusskola – Izglītības psihologs.

Papildus apmācības un pilnveide:

 • 2018.g. Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „Aisma”; sertifikāts; profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Darbs ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Grupu organizēšana un vadīšana”;
 • 2018.g. Skolas psihologu asociācija; apliecība; par dalību biedrības „Latvijas skolu psihologu asociācija kopsapulce – seminārs;
 • 2018.g. „Mācību centrs „Humulus””; apliecība; profesionālās kompetences pilnveides A programma „Alkohola prevencija skolā – pieredze, pierādījumi, jaunas idejas”;
 • 2017.g. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils valsts ģimnāzija; apliecība Nr. 2017/126; profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Nevardarbīgu komunikācijas metožu pielietojums darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, kuru uzvedība vērsta uz agresiju”;
 • 2017.g. LPMC; apliecība Nr. 53519; profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • 22.09.2017.g. Nodibinājums „Centrs Dardedze”; apliecība Nr. 17-12/VII-I ; „Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem”;
 • 2016.g. Daugavpils Universitāte The 58th International scientific conference of Daugavpils University; sertifikāts Nr. 4-79/757 “Emotional intellegence and development of teenageers self-regulation process”;
 • 2015.g. Profesionālās pilnveides un supervīziju centrs “Aisma”; sertifikāts Nr.15-1676; Supervīzijas un atbalsta grupas nodarbības;
 • 2015.g. Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Tilts”; apliecība Nr. 2015/95-J; pašpieredzes grupas nodarbības un profesionālās kompetences pilnveides programma “Bērnu emocionālā audzināšana”;
 • 2015.g. Pieaugušo neformālās izglītības iestāde“Tilts”; apliecība Nr. 2015.-16.-1; profesionālās pilnveides seminārs “Veselīgas attiecības – stipra ģimene”;
 • 2015.g. Jēkabpils novada pašvaldība Izglītības un kultūras pārvalde; apliecība Nr. 2015/043; profesionālās kompetences pilnveides seminārs “”Depresijas un uzvedības īpatnības bērniem un pusaudžiem”;
 • 2012.g. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs; apliecinājums Nr. 24/634; konference „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušana mūsdienu izglītības procesā”.

Atzinumi par psiholoģiskās izpētes rezultātiem tiek sagatavoti latviešu valodā.