Labklājības ministrija ir atbalstījusi Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “ DOMUS” ieceri un, pateicoties Rēzeknes pilsētas domes atbalstam, kopš 2020.gada septembra mēneša audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi var saņemt bezmaksas psihosociālo atbalstu arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155, 305A kab.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni 29787201 un 22312018, vai rakstot e-pastu: acrezekne@gmail.com

“DOMUS” atbalsta centrs Rēzeknē:

 • sniedz psihologa, sociālā darbinieka un nepieciešamības gadījumā citu Atbalsta centra pieaicinātu speciālistu atbalstu audžuģimenei, specializētajai audžuģimenei, kā arī ģimenē ievietotajam bērnam, pamatojoties uz bērna individuālā attīstības plānā norādīto informāciju un audžuģimenes izteikto nepieciešamību pēc atbalsta;
 • nodrošina mācības atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) saskaņotai audžuģimenes mācību programmai (teorētiskās zināšanas vismaz 50 akadēmisko stundu apjomā un prakse vismaz 16 akadēmisko stundu apjomā) un
  specializētās audžuģimenes mācību programmai (vismaz 24 akadēmisko stundu apjomā);
 • sagatavo un iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;
 • nodrošina ikgadējo (vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā) zināšanu pilnveides mācības, kas ir atbilstošas audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, Atbalsta centra speciālistu izstrādātajam un ar audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni saskaņotajam
  audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānam;
 • sniedz informāciju audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei par bāriņtiesai sniegtās informācijas saturu par ģimeni, tai skaitā tajā ievietoto bērnu;
 • nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām
  iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam.